به نام خدا

یگان ودهگان با یکی وده تایی

(تفاوت وکاربرد)

اساسا قاطبه آموزگاران ووالدین تفاوتی بین ایند وقایل نمی شوند وآنرا سلایق نوشتاری افراد تلقی می کننددر صورتی که هرکدام از یکان یا یکی کاربرد مفهومی خود را دارند. یکی ، ده تایی از ابتدای کتاب ریاضی اول بحث به میان آورده است ویگان ،دهگان تقریبا از اواسط کتاب.دلیلش هم این است که در یکی،ده تایی نشان دهنده تعداد اشیای آن ستون است یعنی ممکن است این عدد یک،دو یا چند رقمی نیز باشد  مثل اینکه بگوییم 15یکی یا 20ده تایی، 7یکی یا 9ده تایی،123یکی یا250ده تایی وغیره درصورتی که در جدول یگان ودهگان هرستون تنها نشان دهنده رقم های یک عدد است نه مجموع ارقام در این صورت دراینگونه جداول فقط عددی یک رقمی شمامل (0تا 9) می تواند قرار گیرد.

کاربرد هایی نیز هرکدام در ژایه های بالاتر دارند مانند جدول یکی ده تایی برای آموزش عملیات تفریق  با انتقال بکار می روندمانند35-29 که عدد 9 از 5 قابل افراز نیست و باستفاده از جدول یکی ،ده تایی این کار ممکن می شود. ( تلخیص از یوسف سیفی برگرفته از مجله رشد آموزش ابتدایی)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:56  توسط   |